Adatvédelmi tájékoztató

Utolsó frissítés: 2023. november 24. 

Ez az adatvédelmi tájékoztató ismerteti az Ön személyes adatainak a szolgáltatás használata során történő gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozó irányelveinket és eljárásainkat, valamint tájékoztatja Önt az a személyes adatai feletti rendelkezéshez kapcsolódó jogairól, jogorvoslati lehetőségeiről. Az Ön személyes adatait a nyújtott szolgáltatásaink biztonsága és színvonalának fejlesztésén kívül a sportág népszerűsítésére használjuk.

Adatkezelő adatai

Adatkezelő neve:                                Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban: MJSZ),

Adatkezelő elérhetősége:                   postacím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.,

e-mail: adatvedelem@icehockey.hu,

telefonszám: +36 1 460 6863

 

Általános elvek

A szervezet adattárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak, a célokhoz rendelt jogalapoknak megfelelő és szükséges ideig teszi lehetővé, valamint biztosítja az alábbi elvek megvalósulását. A tárolt és kezelt adatok szempontjából mindent meg kell tenni az adatok védelmében, mind adatkezelőként, mind adatfeldolgozóként. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozókkal szemben érvényesíteni kell azokat az elveket és elvárásokat, amely tekintetében az adatok sérülésének kockázata minimalizálható.

A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése

A szervezet, mint adatkezelő nem végez a személyes adatok tekintetében semmilyen különleges kategóriába tartozó adatkezelést. Azaz sem faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatot, biometrikus, vagy orvosi titoktartás alá eső egészségügyi adatot, a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok nem tart nyilván és nem rögzít.

Elszámoltathatóság

A szervezet, mint adatkezelő felelős a GDPR 5. Cikk 1 bekezdésében meghatározott elvek megvalósulásáért. Az adatkezelőnek képesnek kell lennie a megfelelés igazolására.

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

Az adatkezelő a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintettek számára átláthatóan végzi, biztosítva az érintetti jogok gyakorlásának zökkenőmentes megvalósulását.

Célhoz kötöttség

A szervezet a személyes adatok gyűjtése tekintetében csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű céllal tárol adatokat és nem kezel adatokat a célokkal nem összeegyeztethető módon.

Adattakarékosság

A tárolt adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából relevánsnak és megfelelőnek kell lennie, és a szükséges adatokra kell korlátozódnia. Ugyanakkor folyamatosan igazodnia kell a változó technológiai és jogi szabályozási környezethez. A változásokról az érintetteket a változás mértékének kockázatának megfelelő módon tájékoztatókon vagy személyes megkeresés útján kell tájékoztatnia.

Pontosság

Az adatkezelésnek az észszerűség határain belül pontosnak, naprakésznek kell lennie. A szervezet által tárolt és kezelt adatok tekintetében az adatmódosítási kérelmeket a jogszabályi környezetnek megfelelően kell kezelni. A nyilvántartások vezetése során a saját rögzítésű adatokat az adatváltozás bejelentők alapján kell módosítani, ugyanakkor az átadás átvétel keretében átvett adatok tekintetében az adatváltozás bejelentéseket a közhiteles nyilvántartás vezetője felé a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően át kell adni. A pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlendők, vagy helyesbítendők.

Korlátozott tárolhatóság

A személyes adatok tárolásának olyannak kell lennie, amely az érinttettek azonosíthatóságát, azonosítását csak az adatok tárolási céljainak és a célok elérésének eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Amennyiben az érintett él adatkorlátozási jogával, akkor a tárolt adatok tekintetében a kezelést fel kell függeszteni és a tárolás fenntartásával párhuzamosan a korlátozás végéig biztosítani kell azok változatlanságát és sértetlenségét.

Integritás, bizalmasság

Az adatkezelő biztosítja a személyes adatok megfelelő, biztonságos tárolását és kezelését, ugyanakkor gátolja a jogosulatlan vagy jogellenes kezelést, a véletlen elvesztést vagy megsemmisítést.

Az adatkezelésünk jogalapjai

Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke

Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

A szervezet a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kezelt adatok esetében érdekmérlegelési tesztet végez az alábbiak szerint:

Jogi szabályozásra visszavezethető

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A jogi szabályozás változása esetén a szabályozás módosítása szükséges, valamint a jogalap változásáról az érintettet tájékoztatnia kell az adatkezelőnek.

Szerződésen alapuló

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett jogszerű kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Hozzájárulás esetén

Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. A hozzájárulások beszerzése során teljesülnie kell a következőknek:

Önkéntesség

A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak. Minden hozzájárulásnak – amennyiben az nem származtatott hozzájárulás – aktív cselekvéssel együtt járónak kell lennie.

Bizonyítható

Az adatkezelőnek kell bizonyítania a hozzájárulás tényét, ezért minden hozzájárulásos adatkezelés esetében az elektronikus felületek logolásából látszani kell, hogy az érintett személy aktívan járult hozzá az adatok kezeléséhez és mindezt mikor tette.

Célhoz kötött

Feltételeként csak olyan adat megadását lehet kérni, ami feltétlenül kell a szolgáltatás nyújtásához, vagy a szervezet tevékenységének ellátásához. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

Gyermekek és különleges adatok hozzájárulási igénye

A szervezet tevékenységi köréből eredően és az adatkezelések céljait tekintve nem kezel gyermekkorúakra vonatkozó személyes adatokat. Amennyiben ez bármely speciális eset kapcsán felmerülhet, úgy az GDPR 8. cikkében megfogalmazott szabályoknak megfelelően a 16. évet be nem töltött gyermekek hozzájárulása csak bizonyítható szülői beleegyezéssel, hozzájárulással és annak dokumentálásával kezdhető meg.

Weboldali adatkezelés

Az összegyűjtött adatok típusai

Személyes adatok

A szolgáltatásunk használata során az oldal személyes adatot nem kér Öntől, az Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során megadott elektronikus levelezési adatokat a kapcsolatfelvétel, fenntartás megkönnyítése érdekében tárolhatjuk.

Felhasználási adatok

A felhasználási adatokat a szolgáltatás használata során automatikusan gyűjtjük. A használati adatok olyan személyes adatokat tartalmazhatnak, mint az Ön eszköze, Internet Protocol címe (pl. IP-cím), a böngésző típusa, a böngésző verziója, a szolgáltatásunk Ön által meglátogatott oldalai, a látogatás időpontja és dátuma, az adott oldalakon eltöltött idő, egyedi eszközazonosítók , földrajzi elhelyezkedés és egyéb diagnosztikai adatok.

Amikor Ön mobileszközzel vagy mobileszközön keresztül lép be a szolgáltatásba, automatikusan gyűjthetünk bizonyos információkat, többek között az Ön által használt mobileszköz típusát, a mobileszköz egyedi azonosítóját, a mobileszköz IP-címét, a mobil operációs rendszerét, az Ön által használt mobil internetböngésző típusát, egyedi eszközazonosítókat és egyéb diagnosztikai adatokat.

Az Ön böngészője által küldött információkat is gyűjthetjük, amikor Ön meglátogatja a szolgáltatásunkat, vagy amikor Ön mobileszközzel vagy mobileszközön keresztül lép be a szolgáltatásba.

Nyomkövető technológiák és sütik

Sütiket és hasonló nyomkövető technológiákat használunk a szolgáltatásunkban végzett tevékenységek nyomon követésére és bizonyos információk tárolására. A nyomon követési technológiák, amelyeket az információk gyűjtése és nyomon követése, valamint a szolgáltatásunk javítása és elemzése érdekében használunk, címkéket és szkripteket.

Az általunk használt technológiák a következők lehetnek:

  • Sütik (cookie-k) vagy böngésző sütik. A cookie egy kis fájl, amely az Ön eszközén kerül elhelyezésre. Ön utasíthatja a böngészőjét, hogy utasítsa el az összes Sütit, vagy jelezze, ha egy Sütit küldenek. Ha azonban nem fogadja el a cookie-kat, előfordulhat, hogy nem tudja használni szolgáltatásunk egyes részeit. Hacsak nem állította be a böngészője beállításait úgy, hogy az elutasítsa a cookie-kat, szolgáltatásunk használhat cookie-kat.
  • Flash sütik. Szolgáltatásunk bizonyos funkciói helyi tárolt objektumokat (vagy Flash Cookie-kat) használhatnak az Ön preferenciáira vagy a szolgáltatásunkban végzett tevékenységére vonatkozó információk gyűjtésére és tárolására. A Flash Cookie-kat nem ugyanazok a böngészőbeállítások kezelik, mint a böngészős cookie-kat.
  • Webjelzők. Szolgáltatásunk bizonyos részei és e-mailjeink tartalmazhatnak kis elektronikus fájlokat, úgynevezett webjelzőket (más néven clear gif-eket, pixel tag-eket és egypixeles gif-eket), amelyek lehetővé teszik a társaság számára például az adott oldalakat meglátogató vagy e-mailt megnyitó felhasználók számlálását, valamint egyéb kapcsolódó weboldal-statisztikákat (például egy adott rész népszerűségének rögzítését, valamint a rendszer és a szerver integritásának ellenőrzését).

A sütik lehetnek “állandó” vagy “munkamenet” sütik. A tartós sütik akkor is az Ön számítógépén vagy mobileszközén maradnak, amikor Ön offline állapotba kerül, míg a munkamenet sütik törlődnek, amint Ön bezárja a böngészőjét. Az alábbiakban meghatározott célokra munkamenet és állandó sütiket egyaránt használunk:

Szükséges / Alapvető sütik

Típus: Munkamenet sütik

Kezelő: az oldal üzemeltetője

Cél: Ezek a sütik elengedhetetlenek ahhoz, hogy a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat nyújthassuk Önnek, és lehetővé tegyük, hogy használhassa a weboldal egyes funkcióit. Segítenek a felhasználók hitelesítésében és a felhasználói fiókok csalárd használatának megakadályozásában. Ezen sütik nélkül az Ön által kért szolgáltatások nem nyújthatók, és ezeket a sütiket kizárólag arra használjuk, hogy az Ön számára ezeket a szolgáltatásokat nyújthassuk.

Sütikre vonatkozó politika / közlemény Elfogadás Sütik

Típus: Állandó sütik

Kezelő: az oldal üzemeltetője

Cél: Ezek a sütik azonosítják, hogy a felhasználók elfogadták-e a sütik használatát a weboldalon.

Funkcionális Sütik

Típus: Sütik: Állandó sütik

Kezelő: az Oldal üzemeltetője

Cél: Ezek a sütik lehetővé teszik számunkra, hogy emlékezzünk az Ön által a weboldal használata során tett döntésekre, például a keresési információkra, bejelentkezési adataira vagy a nyelvi beállításaira. Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy személyesebb élményt nyújtsanak Önnek, és hogy elkerülje, hogy minden alkalommal, amikor a webhelyet használja, újra be kelljen adnia a beállításait.

Az Ön személyes adatainak felhasználása

A szervezet a személyes adatokat Öntől nem kér, azokat nem tárolja és nem használja fel. Az oldal által használt sütik célja szolgáltatásunk nyújtása és fenntartása, beleértve a szolgáltatásunk használatának nyomon követését.

Az Ön személyes adatainak megőrzése

A szervezet csak addig őrzi meg az Ön személyes adatait, amíg az a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott célokra szükséges. Az Ön személyes adatait a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez (például ha az alkalmazandó törvényeknek való megfelelés érdekében meg kell őriznünk az Ön adatait), viták rendezéséhez, valamint jogi megállapodásaink és irányelveink érvényesítéséhez szükséges mértékben őrizzük meg és használjuk fel.

A szervezet belső elemzési célokra is megőrzi a felhasználási adatokat. A felhasználási adatokat általában rövidebb ideig őrizzük meg, kivéve, ha ezeket az adatokat a biztonság megerősítésére vagy a szolgáltatásunk működésének javítására használjuk, vagy ha jogilag kötelesek vagyunk ezeket az adatokat hosszabb ideig megőrizni.

Az Ön személyes adatainak továbbítása

A weboldal által gyűjtött és kezelt adatok (süti kezelés) nem kerülnek továbbításra.

Linkek más weboldalakra

Szolgáltatásunk tartalmazhat olyan más weboldalakra mutató linkeket, amelyeket nem mi üzemeltetünk. Ha Ön egy harmadik fél linkjére kattint, akkor az adott harmadik fél oldalára kerül átirányításra. Nyomatékosan javasoljuk Önnek, hogy olvassa el minden egyes meglátogatott webhely adatvédelmi szabályzatát.

Nem rendelkezünk ellenőrzéssel, és nem vállalunk felelősséget a harmadik fél webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalmáért, adatvédelmi politikájáért vagy gyakorlatáért.

Jégpályák éjszakája rendezvény sorozat adatkezelése

A „Jégpályák Éjszakája” megnevezésű eseményen az adatkezelő és támogatói, szponzorai a sportág népszerűsítését célzó programokat szerveznek országszerte. A programokról és a program résztvevőiről a Magyar Jégkorong Szövetség promóciós és marketing céllal kép- és hangfelvételeket készít.

Adatkezelés célja: a sportág népszerűsítésére alkalmas kép és hanganyagok rögzítése promóciós és marketing céllal,

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (f) bekezdés),

Harmadik fél: a rendezvény és a Magyar Jégkorong Szövetség támogatói és szponzorai,

Kezelt adatok köre: képmás (álló- és mozgókép, anonim módon kezelt),

Érintettek kategóriái: ügyfelek, vendégek, résztvevők, munkavállalók,

Adatkezelés időtartama: a rendezvénytől számított maximum 5 év.

Az adatkezelő különleges adatokat a személyes adatok között nem kezel, és kijelenti, hogy a kép és hangfelvételek kezelése, feldolgozása során arc és hangfelismerő rendszereket és profil alkotásra alkalmas automatikus döntéshozatali eszközöket nem alkalmaz.

Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította. Amennyiben a felhasználó az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

A hozzáférés joga

Az érintett tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeli az adatkezelő, másolatot kérhet az adatkezelő által tárolt adatokról. E kéréseit az első alkalommal ingyenesen teljesíti az adatkezelő.

Az érintett rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen a személyes adatok védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudja az adatkezelő biztosítani.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A törléshez való jog

Az érintett kérheti az adatkezelőtől a kezelt személyes adatok törlését, ha

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy ha azokat az eredeti céltól eltérő céllal kezelték,

– az érintett hozzájárulásával kezelt adatok vonatkozásában visszavonta hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha álláspontja szerint a személyes adatokat jogellenesen kezelik.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…).

Jogorvoslati lehetőségek

Kapcsolattartó elérhetősége: adatvedelem@icehockey.hu

Amennyiben az érintett szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR, vagy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, egyeztetést kezdeményezhet az adatkezelővel, illetve panaszt tehet az illetékes felügyeleti hatóságnál,

Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

– 1363 Budapest, Pf. 9.

– 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

– telefon: +36 (1) 391-1400

– fax: +36 (1) 391-1410

– e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A panasztételi jogtól függetlenül az érintett bírósághoz is fordulhat személyes adatai jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogai sérelme miatt. Magyarországon a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt, vagy az adatkezelő székhelye alapján illetékes bíróság előtt indítható meg.

Magyar Jégkorong Szövetség