Adatkezelési tájékoztató

a Jégpályák Éjszakája rendezvénysorozattal összefüggésben a Magyar Jégkorong Szövetség

által megvalósuló álló- és mozgókép készítésével és felhasználásával kapcsolatos

adatkezeléshez

1. Adatkezelő megnevezése

Név: Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban: Adatkezelő vagy MJSZ)

Székhely és postai cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Telefon: +36 1 460 6863

E-mail: info@icehockey.hu

 

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@icehockey.hu

3. Az adatkezelés rövid leírása

Az adatkezelő a Jégpályák éjszakája rendezvénysorozat alkalmával állókép-, mozgókép- és  hangfelvételeket készít, valamint az elkészült felvételek egy részét felhasználja saját internetes felületein, ideértve a közösségi oldalakat is. Ezen felvételek egy részét további felhasználás céljából átadhatja a szponzorainak, hogy azok, marketing- és promóciós céllal az eseményt és a sportágat saját internetes felületeiken tovább népszerűsíthessék.

4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő célja egyrészt a rendezvénysorozat dokumentálása, másrészt a felvételek megosztása az MJSZ weboldalain, illetve közösségi felületein a jégkorongsport iránt érdeklődők számára, továbbá azok további népszerűsítse a természetes személyek körében. További cél, az eseményről készült felvételek szponzorokkal történő megosztása.

A felvételek készítése során tehát az érintettek képmására és a róluk levonható következtetésekre, mint személyes adatokra vonatkozó információk szerepelhetnek.

A felvételek készítése során a kamera csak a céljaival összhangban álló területekre irányul, a kezelt személyes adatok csupán azon adatok körére korlátozódnak, amelyek feltétlenül szükségesek az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó cél megvalósulásához.

Az MJSZ által szervezett eseményeken elsősorban tömegfelvételeket készít, az adatkezelőnek nem célja a személyek felvételeken történő individualizálása, a tömeget, mint sokaságot kívánja megjelentetni.

5. Az adatkezelés jogalapja

A 4. pontban megjelölt adatkezelési célok jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul, amely szerint az adatkezelés az adatkezelő és a nyilvánosság, valamint a szponzorok, mint harmadik felek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

A fent említett jogos érdekeket adatkezelő érdekmérlegelési teszt elvégzésének keretében azonosította, amelyek az alábbiak:

 • Az adatkezelő érdeke, hogy a tevékenysége során, rendezvényein a résztvevők fotóival, videófelvételeivel népszerűsítse a jégkorong sportot, igazolja tevékenységének pozitív és közösségteremtő hatásait, megörökítve a rendezvénysorozat hangulatát, dokumentálva a szervezet tevékenységét, növelve a szponzorok és támogatók érdeklődését.
 • A harmadik fél (nyilvánosság) jogos érdeke: A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 10. §. értelmében, mindenkinek joga van arra, hogy megfelelően tájékoztassák a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről.
 • A harmadik fél (szponzor) jogos érdeke: A szponzor jogos érdeke az MJSZ-szel kötött szponzorációs szerződés alapján az általa nyújtott támogatás megtérülése, amelynek egyik leghatékonyabb módja szintén a rendezvényen készült felvételek közzététele, tekintettel arra, hogy ezáltal a márka minél szélesebb körben megjelenhet.

Önt a fent említett jogalapon alapuló adatkezeléssel szemben megilleti a tiltakozáshoz való jog, amelyről részletes információt a jelen adatkezelési tájékoztató „Érintetti jogok” című fejezetéből kaphat.

Az MJSZ a rendezvények meghirdetésével egyidőben a weboldalán és a közösségi oldalán továbbá a rendezvény helyszínén is tájékoztatja az érintetteket az ott megvalósuló kép- és videofelvételek készítéséről, valamint az azokhoz kapcsolódó további adatkezelésről.

A személyes adatok tárolásának időtartama: Az adatkezelő az eseményekről, rendezvényekről készült felvételeket az eseménnyel, vagy annak további népszerűsítésével összefüggésben 5 évig kezeli. A felvételek egy része történeti jelentőségű felvétellé történő átminősítése esetén 50 évig az archívumban megőrzésre kerül.

6. Az adatok forrása:

A Városligeti Műjégpályán megvalósuló, adatkezelő által kezelt adatok tekintetében az adatok forrása maga az érintett. A rendezvénysorozat további budapesti és vidéki helyszínei tekintetében az adatok forrása az adott helyszínen a programsorozatban közreműködő sportszervezet, jégpálya üzemeltető.

7. Címzettek:

 • Az MJSZ által megbízott adatfeldolgozók:

Cég neve: NeoSoft Informatikai Szolgáltató Kft.
Címe: 8000 Székesfehérvár, Távírda utca 2/A.
Cégjegyzékszáma: 07-09-010206

Név: Kotsis Márk e.v.
Címe: 1105 Budapest, Vaspálya u. 14/B.
Adószáma: 67448683-1-42

 • Az MJSZ weboldalai:

www.jegkorongszovetseg.hu

www.jegpalyakejszakaja.hu

www.ersteliga.hu

www.ersteligatv.hu

 • Az MJSZ közösségi oldalai:

Facebook

https://www.facebook.com/magyarjegkorong/?locale=hu_HU

Instagram

https://www.instagram.com/hockeyhungary/

Youtube

https://www.youtube.com/@MagyarJegkorongSzovetseg

 • Az MJSZ által szervezett rendezvény szponzorai:

Bayer Construct Zrt. – 2038 Sóskút, Homokbánya út 3.
Progress Promotion Kft. – 1095 Budapest, Soroksári út 30-34.
Porsche Hungaria Kft. – 1139 Budapest, Fáy u. 27.
Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft. – 2060 Bicske, Spar út 1.4

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. és 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az MJSZ-től tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy az MJSZ:

 • mely személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési céllal,
 • mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
 • az MJSZ kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
 • hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait,
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai,
 • az MJSZ alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a
 • profilalkotást is.

AZ MJSZ az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az MJSZ köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. és a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az MJSZ módosítsa az adatkezeléssel érintett személyes adatai közül a felvétel rögzítésének időpontját, tekintettel arra, hogy a többi kezelt személyes adat tekintetében a helyesbítés lehetősége fogalmilag kizárt. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az MJSZ a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

 

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. és 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az MJSZ korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben:

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az MJSZ arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát),
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az 1. és 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az MJSZ a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezeli. Ebben az esetben az MJSZ-nek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

A törléshez való jog

Az érintett kérheti a személyes adatainak törlését amennyiben:

 • az MJSZ-nek nincs már szüksége rá abból a célból, melyből gyűjtötte vagy más módon kezelte,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • ha a személyes adatokat az MJSZ-t érintő jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az MJSZ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az MJSZ.

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra és profilalkotásra nem kerül sor.

 

Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben jelen adatkezeléssel kapcsolatban kérdése, panasza van, forduljon az MJSZ-hez vagy annak adatvédelmi tisztviselőjéhez az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

E-mail cím: adatvedelem@icehockey.hu,
Székhely és postai cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Telefonszám: +36 1 460 6863

Bármely érintetti jog gyakorlására irányuló kérelemről esetében, az MJSZ indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedéseiről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról azonban az MJSZ minden esetben a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Amennyiben nem kíván az MJSZ-nél panaszt tenni, az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, mint adatvédelmi felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postai címe: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefonszáma: 06 1/391-1400 Telefax: 06 1/391-1410
Weboldala: www.naih.hu

 

Az adatkezelési tájékoztató hatályos: 2024.01.18.

 

Magyar Jégkorong Szövetség